Cake – Candy

vietnamese banana candy

Banana Candy

VNKẹo Chuối
Peanut Candy

Peanut Candy

VNKẹo đậu Phụng
CN花生糖
Soft Sesame Candy

Soft Sesame Candy

VNMè xửng Huế
soft sesame peanut cube candy

Soft Sesame Peanut Cube Candy

VNMè xửng Huế Viên
CN明糖粒 (盒)

Cashew Nut Crisp

VNHạt điều mè
Umbrella cookies

Umbrella cookies

VNBánh tai heo
white sesame candy

White Sesame Candy

VNKẹo mè trắng
CN白芝麻糖
Coconut Bean Cake

Frozen Coconut Bean Cake

VNBánh dừa đậu
CN椰子豆糯米粽
Frozen Chinese Cake

Frozen Chinese Cake

VNBánh hẹ đông lạnh
CN凍韭菜粿