Sauces

ba-khia-crab

Ba Khia Crab

VNBa Khía
Pickled Snake Head Fish

Pickled Snake Head Fish

VNMắm cá Lóc
CN魚露旋風
Pickled Lady Carp Fish

Pickled Lady Carp Fish

VNMắm Cá Linh
CN靈活的魚露
Salted Mackerel In Bean Oil

Salted Mackerel In Bean Oil

VNMắm Cá Thu Ngâm Dầu
CN油浸咸馬交魚
Pickled Gouramy Fish

Pickled Gouramy Fish

VNMắm Cá Sắc Không Xương
Spring Toll Sauce

Spring Roll Sauce

VNNước chấm chả giò