Spices

Frozen Turmeric

Frozen Turmeric Root

VNCủ nghệ đông lạnh
frozen lemongrass stick

Frozen Lemongrass Stick

VNSả cây đông lạnh
White Pepper Powder

White Pepper Powder

VNBột tiêu trắng
CN白胡椒
Red Annatto Seed

Red Annatto Seed

VNHạt Điều Màu
CN咖哩粒
Black Pepper Grain

White Pepper Grain

VNHạt tiêu trắng
CN白胡椒粒
Black Pepper Grain

Black Pepper Grain

VNHạt tiêu đen
CN黑胡椒
frozen tiny green chili

Frozen Tiny Green Chili

VNỚt hiểm xanh
Panda Leaves

Frozen Panda Leaves

VNLá Dứa đông lạnh
CN凍香蘭葉
Tiny Red Chili

Frozen Tiny Red Chili

VNỚt Hiểm đỏ đông lạnh
CN凍紅辣椒
Frozen Galangal

Frozen Galanga Root

VNCủ riềng đông lạnh
CN凍南薑
Slice Lemongrass

Frozen Slice Lemongrass

VNSả bào đông lạnh
CN凍香茅刨

Frozen Minced Lemongrass

VNSả xay đông lạnh
CN凍香茅碎