Vegetables

frozen green papaya slice

Frozen Green Papaya Sliced

VNĐu đủ xanh cắt miếng
frozen okra whole

Frozen Okra Whole

VNĐậu bắp đông lạnh
frozen manioc

Frozen Manioc

VNCủ sắn đông lạnh
Frozen Pumpkin Cube

Frozen Pumpkin Cube

VNBí Rợ cắt viên
frozen cassava leaves

Frozen Cassava Leaves

VNLá Mì xay
frozen slice okra

Frozen Slice Okra

VNĐậu bắp cắt miếng
CN速冻秋葵片
frozen green onion

Frozen Green Onion

VNHành lá đông lạnh
CN青香葱
frozen taro stem

Frozen Taro Stem

VNBạc hà đông lạnh
CN凍干吞
frozen corn

Frozen Boiled Corn

VNBắp hấp đông lạnh
CN凍熟玉黍蜀
Fresh Shredded Papaya

Frozen Fresh Shredded Papaya

VNĐu đủ sợi đông lạnh
CN凍木瓜絲
Bitter Melon

Frozen Bitter Melon

VNKhổ qua đông lạnh
CN凍苦瓜切段
Frozen Violet Sweet Potato

Frozen Violet Sweet Potato

VNKhoai lang tím
CN紫色蕃薯
Cassava Uncooked

Frozen Cassava Uncooked

VNCủ mỳ đông lạnh
CN凍木薯
Purple Yam Cube

Frozen Purple Yam Cube

VNKhoai mỡ tím
CN凍紫木薯刨
Japanese sweet potato

Frozen Cook Japanese Sweet Potato

VNKhoai lang Nhật
CN日本蕃薯
frozen banana leaves

Frozen Banana Leaves

VNLá chuối đông lạnh
CN凍香蕉葉
Taro

Frozen Taro

VNKhoai môn đông lạnh
CN凍竽頭
Dien Dien

Frozen Sesbania Flower

VNBông điên điển