Tag: Coconut

Frozen Grated Coconut

Frozen Grated Coconut

VNDừa Bào Sợi
coconut meat slice

Frozen Coconut Meat Slice

VNDừa non miếng
Young Coconut Juice

Frozen Young Coconut Juice

VNNước Dừa đông lanh
CN鮮椰子水(包裝)