Tag: Papaya

frozen green papaya slice

Frozen Green Papaya Sliced

VNĐu đủ xanh cắt miếng
dried papaya

Dried Papaya

VNĐu đủ khô sợi
Fresh Shredded Papaya

Frozen Fresh Shredded Papaya

VNĐu đủ sợi đông lạnh
CN凍木瓜絲